Nantes Monitoring Meetup - Septembre 2016 - Heka & Hindsight